Tf ଟ୍ୟାଙ୍କ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ସକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ସିରିଜ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ତ oil ଳ ପମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ oil ଳ ପମ୍ପର ତ oil ଳ ନିଷ୍କାସନ ବନ୍ଦରରେ ଓଭରହେଟର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦ୍ pollution ାରା ପ୍ରଦୂଷଣର ଅପରିଷ୍କାରତାକୁ ଏଡାଇବା, ରାତିର ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ପରିଷ୍କାରତାକୁ ସୁଦୃ। କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ପରିଚୟ

ତ oil ଳ ପମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ oil ଳ ପମ୍ପର ତ oil ଳ ନିଷ୍କାସନ ବନ୍ଦରରେ ଓଭରହେଟର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦ୍ pollution ାରା ପ୍ରଦୂଷଣର ଅପରିଷ୍କାରତାକୁ ଏଡାଇବା, ରାତିର ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ପରିଷ୍କାରତାକୁ ସୁଦୃ। କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି |

ତେଲ ଟାଙ୍କିର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଉପର କିମ୍ବା ତଳ ଭାଗରେ ଓଭରହେଟର ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ | ତେଲ ଟାଙ୍କି ସିଲିଣ୍ଡର ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଥିବା ତରଳ ସ୍ତର ତଳେ ବୁଡିଯାଏ | ତେଲ ଟାଙ୍କି ବାହାରେ ଓଭରହେଟରର ତାପମାତ୍ରା ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ | ଓଭରହେଟର ସ୍ self ୟଂ ସିଲ୍ ଭଲଭ୍, ବାଇପାସ୍ ଭଲଭ୍, ୱାର୍ମିଂ କୋର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ଡ୍ରପ୍ କୋର୍ ବଦଳାଇବା ଏବଂ ୱାର୍ମିଂ କୋର୍ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ତେଲ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ଉତ୍ପାଦର ସୁବିଧା ଅଛି | ଉପନ୍ୟାସ ଡିଜାଇନ୍, ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାପନ, ​​ବୃହତ ତ oil ଳ ପ୍ରବାହ କ୍ଷମତା, ଛୋଟ ପ୍ରତିରୋଧ, ସୁବିଧାଜନକ ସଫା କରିବା କିମ୍ବା ମୂଳ ବଦଳାଇବା |

TF- ସିରିଜ୍ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ ଉପରେ, ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିମ୍ବା ଟି- ଟ୍ୟାଙ୍କର ତଳେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ | ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଫିଲ୍ଟର ଭିତରେ ଏକ ଚେକ୍ ଭଲଭ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର ଉପାଦାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଏ, ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ତେଲ କମିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ ଭଲଭ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ |

ଫିଲ୍ଟରରେ ଥିବା ଏକ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ସୂଚକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ 0.018MPa ରେ ପହଞ୍ଚେ ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଫିଲ୍ଟର୍ ସଫା ହେବ | ଯଦି କ maintenance ଣସି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର ଡ୍ରପ୍ 0.02MPa କୁ ବ ises ିଯାଏ, ତେବେ ବାଇ-ପାସ୍ ଭଲଭ୍ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଖୋଲିବ | ପମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପମ୍ପର ଇନଲେଟ୍ ପୋର୍ଟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ | ଏହି ଫିଲ୍ଟର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଫା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

Introduction

କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

୧। ସହଜ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସଂଯୋଗ, ସରଳୀକୃତ ସିଷ୍ଟମ ପାଇପଲାଇନ |

ସୁପରହିଟ୍ ସିଧାସଳଖ ତେଲ ଟାଙ୍କିର ପାର୍ଶ୍ୱ, ତଳ କିମ୍ବା ଉପର ଭାଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ, ସୁପରହିଟରର ତାପମାତ୍ରା ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ବାହାରେ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ, ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ତରଳ ସ୍ତର ତଳେ ତେଲ ଚୋପା ସିଲିଣ୍ଡର ବୁଡିଯାଏ, ତେଲ ଆଉଟଲେଟ୍ ହେଉଛି | ପାଇପ୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଗ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଲ୍ଫ୍ ସିଲ୍ ଭଲଭ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସୁପରହିଟରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦ୍ the ାରା ପାଇପଲାଇନ ସରଳୀକୃତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ସୁବିଧା ହେବ |

୨। ୱିକ୍କୁ ବଦଳାଇବା, ୱିକ୍ ସଫା କରିବା କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ୍ ସିଲ୍ ଭଲଭ୍ ସେଟ୍ ହୋଇଛି |

ବଦଳାଇବା, ଡ୍ରପ୍ କୋର୍ ସଫା କରିବା କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ୍ ମରାମତି କରିବା ସମୟରେ, ଲିକେଜ୍ ଡିଟେକ୍ଟରର ଶେଷ କଭର (ସଫା କଭର) କୁ ଖାଲି କରନ୍ତୁ | ଏହି ସମୟରେ, ସେଲ୍ ସିଲ୍ ଭାଲ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ତେଲ ସର୍କିଟକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ତେଲ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ warm ାରା ଉଷ୍ମ କୋରକୁ ସଫା କରିବା, ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ମରାମତି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ ଅଟେ | ସିଷ୍ଟମ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତେଲକୁ ଟିକେ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ୍ ସିଲ୍ ଭାଲ୍ ଖୋଲିବା |

3 ଉଷ୍ମ କୋର ପ୍ରଦୂଷଣ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଏବଂ ତେଲ ବାଇପାସ୍ ଭଲଭ୍ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ |

ଯେତେବେଳେ ଲିକେଜ୍ କୋର୍ ପ୍ରଦୂଷକ ଦ୍ blocked ାରା ଅବରୋଧିତ ହୁଏ ଏବଂ ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଡିଗ୍ରୀ 0.018mpa ହୁଏ, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଏକ ସଙ୍କେତ ପଠାଇବ, ଏବଂ ଲିକେଜ୍ କୋରକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ସଫା କରିବା ଉଚିତ | ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡ୍ରପ୍ କୋରକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଉଷ୍ମ କୋରର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ତେଲ ବାଇପାସ୍ ଭଲଭ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବ (ଖୋଲିବା ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି: ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ 0.02MPa), ଯାହା ଦ୍ the ାରା ବାୟୁ ଶୋଷଣ ବିଫଳତାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯିବ | ତେଲ ପମ୍ପ | କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ, ଡ୍ରପିଂ କୋରକୁ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମେସିନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସୁଦୃ। କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |

dwq11

ସଂଖ୍ୟା

ନାମ

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

1

କ୍ୟାପ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ |  

2

ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ | ଅଂଶ ପିନ୍ଧିବା |

3

ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ |   ଅଂଶ ପିନ୍ଧିବା |

4

ଉପାଦାନ ଅଂଶ ପିନ୍ଧିବା |

5

ଗୃହ  

6

ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ | ଅଂଶ ପିନ୍ଧିବା |

7

ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ | ଅଂଶ ପିନ୍ଧିବା |

ମାଉଣ୍ଟିଂ ଗାଇଡ୍ |

MOUNTING GUIDE

ମଡେଲ୍ କୋଡ୍ |

XM00KEI4WDA

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତଥ୍ୟ |

ମଡେଲ୍ | ପ୍ରବାହ ହାର (L / ମିନିଟ୍) ଫିଲ୍ଟର୍(H ni) ଡିଆ(mm) ପ୍ରାରମ୍ଭିକ AP (MPa) ସୂଚକ ସଂଯୋଗ କରୁଛି | ଓଜନ (କେଜି) ଉପାଦାନର ମଡେଲ୍ |
(ଭି) (କ)
TF-25x * L - y 25   15         0.4 TFX-25X *
TF-40x * L- y | 40   20       ଥ୍ରେଡ୍ 0.45 TFX-40X *
TF-63x * L- y | 63   25   12 2.5। 2.5 0.82 TFX ・ 63x *
TF-100x * Ly | 100 80 32       0.87 TFX-lOOx *
TF-160x * Ly | 160   40   24 2   1.75 TFX-160X *
TF-250x * f -y | 250 100 50 <0.01       2.60 TFX-250 X *
TF-400x * f -y | 400   65   36 1.5   4.3 TFX-400X *
TF-630 x * F -y | 630 180           6.2 TFX-630X *
TF-800 x * F -y | 800   90   220 0.25 ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ 6.9 TFX-800X *
TF-1000 X * F ~ y | 1000           8 TFX-1000 X *
TF-1300x * f -y | 1300             10.4 TFX-1300 X *

ଟିପନ୍ତୁ: * ହେଉଛି ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ସଠିକତା, ଯଦି ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଜଳ-ଗ୍ଲାଇକଲ୍, ପ୍ରବାହ ହାର ହେଉଛି IbOL / ମିନିଟ୍, ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସଠିକତା ହେଉଛି 80 um, ZS-I ସୂଚକ ସହିତ, ଏହି ଫିଲ୍ଟରର ମଡେଲ୍ ହେଉଛି TF • BH-160 x 80L-C, ଉପାଦାନର ମଡେଲ୍ ହେଉଛି TFX • BH-160 x 80 |

ମାଉଣ୍ଟିଂ ସାଇଜ୍ |

Threaded Connection

ଥ୍ରେଡ୍ ସଂଯୋଗ |

Flanged Connection

ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସଂଯୋଗ |

ସାରଣୀ 1: TF-25-160 ଥ୍ରେଡେଡ୍ ସଂଯୋଗ |

ମଡେଲ୍ | ଆକାର (mm)
LI L2 L3 H M D A B Cl C2 C3 h 1
TF-25x * L - $ | 93 78 36 25 M22X1.5 62 80 60 45 42 42 9.5 9
TFT0x * L - $ ନା M27 x 2
TF-63x * L - $ | 138 98 40 33 M33 x 2 75 90 70.7 54 47 10
TF-100x * L- $ | 188 M42 x 2
TF-160x * L-§ 200 119 53 42 M48 x 2 91 105 81.3 62 53.5 12 n

ସାରଣୀ 2: TF-250-1300 ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସଂଯୋଗ |

ମଡେଲ୍ |

ଆକାର (mm)

LL L2 L3 H DI D a ମୁଁ) n A B Cl C2 C3

h

d

Q
TF-250x * F 270 119 53 42 50 91 70 40 M10 105 81.3 72.5

53.5

42

12

11

60
TF-400x * F 275 141 60 50 65 110 90 50 125 95.5 82.5 61

15

73
TF-630x * F 325 184 55 65 90 140 120 70 160 130 100 81

15

102

TF-800x * F 385
TF-1000x * F 485
TF-1300x * F 680

ଟିପନ୍ତୁ: ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆଉଟଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ସିଲ୍, ସ୍କ୍ରୁ ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯିବ | ଗ୍ରାହକ କେବଳ ୱେଲଡିଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ସୂଚକର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି M18 x 1.5; ବିନା ସୂଚକ ବିନା, ଥ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଏକ ପ୍ଲଗ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |