ପ୍ରେସର ଲାଇନ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ |

 • Gu-h With Check Valve Pressure Line Filter Series

  ଚେକ୍ ଭାଲ୍ ପ୍ରେସର ଲାଇନ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ସିରିଜ୍ ସହିତ Gu-h |

  ଏହା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରେସର ଲାଇନ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ତେଲରେ ମିଶ୍ରିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅପରିଷ୍କାର ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଗୁମ୍, ପିଚ୍, କାର୍ବନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଅପସାରଣ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | , ଥ୍ରଟଲ୍ ଛିଦ୍ର, ଫାଙ୍କା ଏବଂ ଡମ୍ପିଂ ହୋଲ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରିଧାନ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଫଳତା | ଡ୍ରପର୍ ଏକ ପ୍ରେସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଯେତେବେଳେ ତ oil ଳ ଇନଲେଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟଲେଟ୍ ର ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ତାପମାତ୍ରା କୋର୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ blocked ାରା ଅବରୋଧ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସୁଇଚ୍ ସିଗନାଲ୍ ପଠାଯାଏ | ସିଷ୍ଟମର ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲିକେଜ୍ କୋରକୁ ସଫା କରାଯିବା କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ଉଚିତ୍ |

 • Zu—h Qu-h High Pressure Line Filter Series

  Zu - h Qu-h ଉଚ୍ଚ ଚାପ ରେଖା ଫିଲ୍ଟର୍ ସିରିଜ୍ |

  ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅପରିଷ୍କାରତା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ତେଲର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ରଜନୀ, ପିଚ୍, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରେସର ଲାଇନରେ ସୁପରହିଟ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗର୍ତ୍ତ ଫାଙ୍କାକୁ ରୋକିବାରେ ରୋକିଥାଏ | ଡମ୍ପିଂ ହୋଲ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଦ୍ରୁତ ପରିଧାନ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଫଳତା | ଫିଲ୍ଟରର ଭଲ ଫିଲ୍ଟରିଂ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବରୋଧ ହେବା ପରେ ସଫା କରିବା କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କୋରକୁ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ | ଲିକେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏକ ପ୍ରେସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଠାଇବା ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |

 • Plf High Pressure Line Filter Series(6.3mpax 16mpa, 32mpa)

  Plf ହାଇ ପ୍ରେସର ଲାଇନ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ସିରିଜ୍ (6.3mpax 16mpa, 32mpa)

  ଡ୍ରପରର ସିରିଜ୍, ପ୍ରେସର ପାଇପଲାଇନର ବିଭିନ୍ନ ଚାପ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ, ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ପରିଧାନର ପରିଣାମ, ଅପସାରଣ କିମ୍ବା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ରାସାୟନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ medium ାରା ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରେ | ବିଶେଷକରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ SERVO ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଅକାଳ ପରିଧାନ କିମ୍ବା ଜାମ କାରଣରୁ ଏହା ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାଦାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଉପାଦାନକୁ ରୋକିପାରେ, ଯାହା ବିଫଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସେବା ଜୀବନକୁ ବ extend ାଇପାରେ |